메뉴 바로가기 본문 바로가기 • Trong phần Khách hàng, bạn có thể tìm kiếm thông tin thành viên theo các điều kiện khác nhau.
 • Đồng thời, có thể quản lý thông tin thành viên, gửi tin nhắn cho thành viên, tải excel thông tin thành viên, v.v..
Từ khóa tìm kiếm
 • Tìm kiếm thành viên qua các từ khóa như ID, tên, email, số điện thoại, v.v..
Số tiền/Số lượt mua Lựa chọn
 • Tất cả: Tìm kiếm tất cả thành viên của trang mua sắm.
 • Tổng số tiền đặt hàng: Tìm kiếm thành viên có tổng số tiền đặt hàng trong phạm vi số tiền đã nhập.
 • Tổng số tiền đã thanh toán: Tìm kiếm thành viên có tổng số tiền đã thanh toán trong phạm vi số tiền đã nhập.
 • Tổng số đơn hàng: Tìm kiếm thành viên theo tổng số lượt đã đặt hàng, bao gồm cả đơn hàng hủy/đổi/trả.
 • Tổng số đơn hàng đã thanh toán: Tìm kiếm thành viên theo tổng số đơn hàng đã thanh toán ngoại trừ đơn hàng đã hủy/trả.
Tiêu chuẩn thanh toán
 • Tổng số tiền thanh toán: (Giá bán phiên bản x số lượng) + Phí vận chuyển
 • Tổng số tiền đã thanh toán: (Giá bán phiên bản x số lượng) + Phí vận chuyển - Số tiền giảm giá các loại - Thanh toán phụ thêm (điểm thưởng, tiền tích lũy, v.v.)
Sản phẩm đặt hàng
 • Tìm kiếm thành viên đặt mua sản phẩm nhất định.
 • Bạn có thể chọn tìm kiếm theo sản phẩm riêng lẻ hoặc theo bộ sản phẩm.
Ngày đặt hàng/Ngày hoàn tất thanh toán
 • Tìm kiếm thành viên theo tiêu chuẩn ngày đặt hàng, ngày hoàn tất thanh toán
 • Bạn có thể tìm kiếm thành viên mới theo đơn hàng đầu tiên.
Tuổi
 • Tìm kiếm thành viên theo độ tuổi.
Ngày đăng ký/Ngày kỷ niệm
 • Tìm kiếm thành viên theo tiêu chuẩn ngày đăng ký hoặc ngày kỷ niệm.
Nhận email
 • Tìm kiếm thành viên theo trạng thái cài đặt nhận email.
 • Thành viên có thể trực tiếp thay đổi cài đặt nhận email tại [Sửa hồ sơ], admin cũng có thể thay đổi cài đặt này của thành viên nhất định trong trang Quản lý thông tin khách hàng.
Xem chi tiết
 • Khi chọn Xem chi tiết, bạn có thể xem thêm các thông tin về điểm thưởng, truy cập, đặt hàng, tổng số tiền đặt hàng, tổng thanh toán thực tế.
Tải excel
 • Khi nhấn [Tải excel], hệ thống sẽ hiển thị pop-up Tải dữ liệu quản lý khách hàng.
 • Nút [Tải excel] chỉ hiển thị khi đăng nhập bằng tài khoản admin chính và phải nhập mật khẩu để tải excel.
Tên/ID
 • Khi nhấn vào tên hoặc ID, hệ thống sẽ hiển thị pop-up Quản lý thông tin khách hàng để quản lý thông tin tài khoản của thành viên.
Ngày đăng ký
 • Hiển thị ngày khách hàng đăng ký thành viên.
Số điện thoại/Số ĐTDĐ
 • Khi nhấn vào số điện thoại, hệ thống sẽ hiển thị pop-up để gửi ghi chú tư vấn cho khách hàng.
Điểm thưởng
 • Hiển thị tổng điểm thưởng khả dụng của thành viên.
 • Khi nhấn vào điểm thưởng sẽ hiển thị pop-up Quản lý thông tin khách hàng để quản lý điểm thưởng.
Truy cập
 • Hiển thị số lượt truy cập của thành viên sau khi đăng ký.
Tổng số tiền đặt hàng
 • Tổng số tiền đặt hàng của thành viên sau khi đăng ký.
 • Tổng số tiền đặt hàng = (Giá bán phiên bản x Số lượng) + Phí vận chuyển
 • Bao gồm cả các đơn hàng hủy/đổi/trả và hủy một phần.
 • Khi chọn thời gian tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị theo tiêu chuẩn ngày đặt hàng.
Tổng thanh toán thực tế
 • Hiển thị tổng số tiền thanh toán của khách hàng từ khi đăng ký thành viên.
 • Tổng thanh toán thực tế = (Giá bán phiên bản x số lượng) - Các loại giảm giá + Phí vận chuyển - Thanh toán phụ thêm (điểm thưởng, tiền tích lũy, v.v.)
 • Không bao gồm đơn hàng hủy/đổi/trả và hủy một phần.
 • Khi cài đặt thời gian tìm kiếm, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị theo ngày đặt hàng.
Đơn hàng
 • Khi nhấn vào [Đơn hàng], hệ thống sẽ hiển thị pop-up Danh sách tất cả đơn hàng của thành viên trong Quản lý thông tin khách hàng.
Điểm thưởng
 • Khi nhấn vào [Điểm thưởng], hệ thống sẽ hiển thị pop-up Thông tin điểm thưởng của thành viên trong Quản lý thông tin khách hàng.
Coupon
 • Khi nhấn vào [Coupon], hệ thống sẽ hiển thị pop-up Thông tin coupon của thành viên trong Quản lý thông tin khách hàng.