메뉴 바로가기 본문 바로가기Kho theme

 • Bạn có thể xem danh sách theme đã đăng ký và chỉnh sửa theme của trang mua sắm.
 • Lưu ý, bạn chỉ có thể áp dụng 1 giấy phép sử dụng theme trên 1 miền mặc định.
 • Trường hợp sử dụng 1 theme trên nhiều trang mua sắm, vui lòng kiểm tra giấy phép sử dụng theme trước khi áp dụng.
Theme Mobile/PC
 • Theme Mobile và theme PC được chia thành hai tab riêng biệt.
Cài đặt theme đại diện
 • Theme chính được áp dụng cho trang mua sắm là theme đại diện.
 • Bạn có thể thay đổi theme đại diện bằng cách chọn theme mới và nhấn [Cài đặt theme đại diện].
Sao chép/Xóa
 • [Sao chép]: Khi nhấn nút này, hệ thống sẽ tạo một theme mới tương tự theme cũ. Các tệp HTML và CSS sẽ được giữ nguyên.
 • [Xóa]: Khi nhấn nút này, hệ thống sẽ xóa theme đã chọn. Không thể khôi phục lại theme đã xóa, đồng thời không thể xóa theme mặc định và theme đại diện.
Thêm theme mặc định
 • Khi nhấn nút này, hệ thống sẽ chuyển sang trang Thêm theme mặc định.
 • Bạn có thể thêm các theme trả phí và miễn phí được Cafe24 Design cung cấp.
Tên theme
 • Tên theme bao gồm đầy đủ các các thông tin như trang mua sắm áp dụng theme, theme trả phí/miễn phí, trạng thái cài đặt mặc định.
 • Bạn có thể xem trước theme khi nhấn vào đường link đính kèm.
Chỉnh sửa
 • Bạn có thể nhấn nút này để mở Smart Theme và trực tiếp chỉnh sửa theme theo ý muốn.