메뉴 바로가기 본문 바로가기Danh sách tất cả đơn hàng

 • Tại trang Danh sách tất cả đơn hàng, bạn có thể xem tất cả đơn hàng hoặc tìm kiếm theo các điều kiện như mã đơn hàng, trạng thái đơn hàng, thời gian đặt hàng, trạng thái chuyển tiền/thanh toán, phân loại thành viên, v.v..
 • Khi nhấn vào mã đơn hàng hoặc mã đặt phiên bản, bạn có thể xem chi tiết nội dung của đơn hàng đó.
 1. ※ Mã đặt phiên bản là mã đơn hàng của từng phiên bản trong cùng 1 sản phẩm.

Điều kiện tìm kiếm

Từ khóa
 • Bạn có thể nhập nhiều từ khóa phân biệt bằng dấu phẩy (,) và có thể nhập tối đa 200 ký tự.
  1. Ví dụ: Khi muốn tìm 3 mã đơn hàng, bạn chỉ cần nhập như sau: 201905250000012,201905240000429,201905240000417
 • Lưu ý, có thể viết liền không cần dùng dấu gạch ngang trong mã đơn hàng (-).
 • Khi nhấn vào icon [+] bên cạnh ô nhập từ khóa, bạn có thể thêm tối đa 5 điều kiện tùy ý.
Thời gian
 • Ngày đặt hàng: Tìm đơn hàng theo tiêu chuẩn ngày đặt hàng.
 • Ngày viết ghi chú: Tìm đơn hàng theo tiêu chuẩn ngày admin viết ghi chú.
 • Ngày thanh toán: Tìm đơn hàng theo tiêu chuẩn ngày thanh toán.
 • Ngày nhập mã vận đơn: Tìm kiếm theo tiêu chuẩn ngày admin nhập mã vận đơn.
 • Ngày bắt đầu vận chuyển: Tìm đơn hàng theo tiêu chuẩn ngày chuyển sang trạng thái Đang vận chuyển.
 • Ngày hoàn tất vận chuyển: Tìm đơn hàng theo tiêu chuẩn ngày trạng thái chuyển sang Hoàn tất vận chuyển.
 1. ※ Bạn có thể tìm kiếm đơn hàng trong vòng 6 tháng.
Sản phẩm
 • Mã sản phẩm, Mã phiên bản: Chỉ có thể tìm kiếm mã giống hoàn toàn với từ khóa đã nhập.
 • Tên sản phẩm, Tag sản phẩm, Nhà sản xuất: Tìm tất cả đơn hàng có chứa từ khóa.
Trạng thái đơn hàng
 • Tất cả: Tìm kiếm tất cả đơn hàng.
 • Chuẩn bị vận chuyển: Tìm kiếm đơn hàng đã Hoàn tất thanh toán và đang có trạng thái Chuẩn bị vận chuyển.
 • Bảo lưu vận chuyển: Tìm kiếm các đơn hàng được admin xử lý Bảo lưu vận chuyển. (Cài đặt xử lý Bảo lưu vận chuyển tại Chế độ Pro > Đơn hàng > Chuẩn bị sản phẩm].)
 • Chờ vận chuyển: Tìm kiếm đơn hàng được admin nhập mã vận đơn và có trạng thái Chờ vận chuyển.
 • Đang vận chuyển: Tìm kiếm đơn hàng được admin nhập mã vận đơn và có trạng thái Đang vận chuyển.
 • Hoàn tất vận chuyển: Tìm kiếm đơn hàng được admin xử lý Hoàn tất vận chuyển.
Trạng thái đơn hàng CS
 • Tất cả: Tìm kiến tất cả đơn hàng hủy/đổi/trả/hoàn tiền.
 • Hủy: Tìm đơn hàng có lịch sử hủy.
 • Đổi hàng: Tìm đơn hàng liên quan tới đổi hàng.
 • Trả hàng: Tìm đơn hàng liên quan tới trả hàng.
 • Hoàn tiền: Tìm đơn hàng liên quan tới hoàn tiền.
Trạng thái chuyển tiền/thanh toán
 • Tất cả: Tìm tất cả đơn hàng thuộc cả hai trạng thái.
 • Trước chuyển tiền: Chỉ tìm đơn hàng chưa thanh toán (chuyển tiền).
 • Chờ thanh toán bổ sung: Chỉ tìm đơn hàng chờ thanh toán bổ sung theo phương thức chuyển tiền không cần tài khoản do đặt hàng thêm.
 • Hoàn tất thanh toán: Tìm đơn hàng được admin xác nhận chuyển tiền hoặc hệ thống tự động xác nhận chuyển tiền.
 • Hoàn tất thanh toán: Chỉ tìm đơn hàng đã hoàn tất thanh toán.
Phân loại thành viên
 • Tất cả: Tìm tất cả đơn hàng của thành viên và khách.
 • Thành viên: Chỉ tìm đơn hàng của thành viên trang mua sắm.
 • Khách: Chỉ tìm đơn hàng của khách không phải thành viên.

Kết quả tìm kiếm

 • Kết quả tìm kiếm được chia thành hai tab Theo mã đơn hàng và Theo mã đặt phiên bản.
 • Tab Theo mã đơn hàng: Cung cấp lịch sử theo mã đơn hàng.
 • Tab Theo mã vận chuyển: Cung cấp lịch sử đặt hàng của sản phẩm tương ứng theo mã vận chuyển.
 • Không cung cấp tính năng Hiển thị thông tin người nhận trong danh sách kết quả tìm kiếm đơn hàng theo mã đặt phiên bản.
Hiển thị thông tin người nhận
 • Khi đánh dấu chọn vào ô Hiển thị thông tin người nhận, trong cột mã đơn hàng sẽ hiển thị thêm tên, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú vận chuyển dưới mã đơn hàng.
 • Tính năng Hiển thị thông tin người nhận không được cung cấp trong tab Theo mã đặt phiên bản.
Tải excel
 • Khi nhấn [Tải excel], hệ thống sẽ hiển thị pop-up Tải dữ liệu đặt hàng, tại pop-up này bạn có thể tải tệp excel về máy tính sau khi nhập mật khẩu bảo mật.
Cài đặt
 • Khi nhấn vào biểu tượng này, admin có thể chọn các hạng mục hiển thị trong danh sách kết quả tìm kiếm.
Ngày đặt hàng (Ngày thanh toán)
 • Ngày đặt hàng: Là ngày khách lập đơn hàng, trường hợp đặt thêm sản phẩm vẫn hiển thị ngày đặt hàng là ngày đầu tiên lập đơn.
 • Ngày thanh toán: Chỉ hiển thị ngày hoàn tất thanh toán ban đầu.
  1. (Chuyển tiền không cần tài khoản: Ngày xác nhận chuyển tiền đầu tiên, Các phương thức thanh toán khác: Ngày thanh toán đầu tiên)
Mã đơn hàng
 • Khi nhấn vào mã đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị pop-up Thông tin chi tiết đơn hàng giúp bạn kiểm tra và quản lý nội dung chi tiết của từng đơn hàng.
Người đặt hàng
 • Khi nhấn vào tên người đặt hàng, hệ thống sẽ hiển thị pop-up Quản lý khách hàng.
 • Khi nhấn vào icon Lá thư, hệ thống sẽ hiển thị pop-up Gửi email riêng giúp bạn gửi email cho từng khách hàng.
Ghi chú
 • Bạn có thể xem hoặc viết thêm cả hai loại ghi chú.
 • Khi có ghi chú của người đặt hàng icon USER sẽ được kích hoạt, khi có ghi chú của admin icon ADMIN sẽ được kích hoạt.
 • Khi đặt con trỏ chuột lên icon, bạn có thể xem nội dung ghi chú chi tiết.
 • Khi nhấn chuột vào icon, hệ thống sẽ hiển thị pop-up Ghi chú vận chuyển (người đặt hàng) hoặc Ghi chú admin, bạn có thể trực tiếp thêm ghi chú trong pop-up này.