메뉴 바로가기 본문 바로가기Tạo ưu đãi

 • Gồm các menu để tạo ưu đãi sử dụng trên trang mua sắm như giảm giá có thời hạn, giảm giá sản phẩm mới, giảm giá phí vận chuyển.
 • Hệ thống cung cấp các loại ưu đãi thường sử dụng và thông tin cài đặt sẵn có sẽ tự động áp dụng khi bạn nhấn [Áp dụng].

Thông tin ưu đãi

Loại hình ưu đãi
 • Giảm giá có thời hạn: Ưu đãi giảm giá khi mua hàng trong thời gian nhất định.
 • Giảm giá sản phẩm mới: Ưu đãi giảm giá đối mới sản phẩm mới.
 • Giảm giá phí vận chuyển: Ưu đãi giảm giá phí vận chuyển khi mua các sản phẩm có áp dụng ưu đãi.
Ưu đãi
 • Cài đặt chi tiết ưu đãi khi chọn loại hình Giảm giá có thời hạn hoặc Giảm giá sản phẩm mới.
Trạng thái tiến hành
 • Khi chọn Tiến hành, ưu đãi sẽ tiến hành ngay sau khi đăng ký.
 • Đối với ưu đãi Giảm giá có thời hạn, ngay cả khi chọn Tiến hành thì thời gian bắt đầu tiến hành ưu đãi vẫn là thời gian đã cài đặt ban đầu.
 • Khi chọn Không tiến hành, ưu đãi đã đăng ký sẽ không được tiến hành.

Thông tin sử dụng

Trường hợp chọn Giảm giá có thời hạn Cài đặt thời gian
 • Menu cài đặt thời gian tiến hành ưu đãi. Khi chọn Không sử dụng, ưu đãi sẽ được tiến hành không giới hạn thời gian.
Phạm vi áp dụng
 • Chọn phạm vi sản phẩm áp dụng ưu đãi.
 • Tất cả sản phẩm: Áp dụng ưu đãi cho tất cả sản phẩm.
 • Sản phẩm nhất định: Áp dụng ưu đãi cho sản phẩm nhất định.
 • Sản phẩm ngoại lệ: Áp dụng ưu đãi cho tất cả sản phẩm trừ sản phẩm ngoại lệ.
 • Khi nhấn [Thêm sản phẩm], hệ thống sẽ hiển thị pop-up để bạn có thể tìm kiếm và chọn sản phẩm muốn cài đặt áp dụng ưu đãi hoặc không áp dụng ưu đãi.
 • Trong danh sách sản phẩm tìm kiếm, các ưu đãi hiện đang được áp dụng cho sản phẩm sẽ hiển thị trong mục Ưu đãi áp dụng.
Thêm sản phẩm
 • Khi nhấn [Thêm sản phẩm], hệ thống sẽ hiển thị pop-up để bạn có thể thêm sản phẩm áp dụng ưu đãi.
Trường hợp chọn Giảm giá sản phẩm mới Cài đặt sản phẩm mới
 • Khi áp dụng loại hình ưu đãi này, khách hàng sẽ được giảm giá khi mua sản phẩm mới.
Phạm vi áp dụng
 • Chọn phạm vi sản phẩm áp dụng ưu đãi.
 • Tất cả sản phẩm: Áp dụng ưu đãi cho tất cả sản phẩm.
 • Sản phẩm ngoại lệ: Áp dụng ưu đãi cho tất cả sản phẩm trừ sản phẩm ngoại lệ.
 • Khi nhấn [Thêm sản phẩm], hệ thống sẽ hiển thị pop-up để bạn có thể tìm kiếm và chọn sản phẩm muốn cài đặt áp dụng hoặc không áp dụng ưu đãi.
 • Trong danh sách sản phẩm tìm kiếm, các ưu đãi hiện đang được áp dụng cho sản phẩm sẽ hiển thị trong mục Ưu đãi áp dụng.
Thêm sản phẩm
 • Khi nhấn [Thêm sản phẩm], hệ thống sẽ hiển thị pop-up để bạn có thể thêm sản phẩm áp dụng ưu đãi.
Trường hợp chọn Giảm giá phí vận chuyển Cài đặt thời gian
 • Bạn có thể cài đặt thời gian tiến hành ưu đãi giảm giá phí vận chuyển. Khi chọn Không sử dụng, ưu đãi sẽ được tiến hành không giới hạn thời gian.
Tiêu chuẩn nhận ưu đãi
 • Cài đặt phạm vi giá trị đơn hàng tối thiểu có thể áp dụng ưu đãi. Giá trị đơn hàng là số tiền đặt hàng trước khi áp dụng ưu đãi.
 • Lưu ý, khi chọn Không sử dụng, ưu đãi miễn phí vận chuyển sẽ được áp dụng không phụ thuộc giá trị đơn hàng.
Phạm vi áp dụng
 • Chọn phạm vi sản phẩm áp dụng ưu đãi.

 1. 1) Sản phẩm nhất định
 • Tính phí vận chuyển theo cài đặt mặc định hoặc theo phí vận chuyển áp dụng riêng cho từng sản phẩm khi đặt mua sản phẩm không thuộc danh sách sản phẩm nhất định.
  1. Giảm giá phí vận chuyển khi đặt mua cùng lúc sản phẩm áp dụng ưu đãi giảm giá phí vận chuyển và sản phẩm không áp dụng ưu đãi.
 • Giảm giá phí vận chuyển khi đặt mua cùng lúc sản phẩm nhất định và sản phẩm không thuộc danh sách sản phẩm nhất định.
 1. 2) Sản phẩm ngoại lệ
 • Tính phí vận chuyển theo cài đặt mặc định hoặc cài đặt phí vận chuyển áp dụng riêng cho từng sản phẩm khi chỉ khách hàng chỉ đặt mua sản phẩm ngoại lệ.
 • Không giảm giá phí vận chuyển khi đặt sản phẩm áp dụng ưu đãi giảm giá phí vận chuyển cùng sản phẩm ngoại lệ.
 • Khi nhấn [Thêm sản phẩm], hệ thống sẽ hiển thị pop-up để bạn có thể tìm kiếm và chọn sản phẩm muốn cài đặt áp dụng hoặc không áp dụng ưu đãi.
 • Trong danh sách sản phẩm tìm kiếm, các ưu đãi đang được áp dụng cho sản phẩm sẽ hiển thị trong mục Ưu đãi áp dụng.
Thêm sản phẩm
 • Khi nhấn [Thêm sản phẩm], hệ thống sẽ hiển thị pop-up Thêm sản phẩm để bạn có thể tìm kiếm và thêm sản phẩm áp dụng ưu đãi.