메뉴 바로가기 본문 바로가기Đăng sản phẩm

 • Bạn có thể nhập thông tin để đăng sản phẩm muốn bán.
Tên sản phẩm
 • Bạn có thể nhập tên sản phẩm đã đăng và có thể sử dụng ký tự đặc biệt.
Mô tả tóm tắt
 • Bạn có thể nhập thông tin mô tả tóm tắt đặc điểm sản phẩm. Nội dung đã nhập sẽ được hiển thị trên trang chủ trang mua sắm, danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, trang so sánh thông tin sản phẩm.
Mô tả chi tiết sản phẩm
 • Nội dung mô tả chi tiết đã nhập sẽ được hiển thị trên trang Chi tiết sản phẩm.
 • Bạn có thể tạo mô tả chi tiết sản phẩm bằng Edibot hoặc nhập trực tiếp.
Hình ảnh
 • Khi chọn viết mô tả chi tiết sản phẩm bằng Edibot, ảnh đại diện sẽ tự động được chọn làm hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên trang chi tiết sản phẩm. Từ hình ảnh thứ hai đến thứ năm cũng sẽ được thêm tự động làm hình ảnh bổ sung.
 • Khuyến nghị sử dụng hình ảnh kích thước 500 x 500px, định dạng gif/png/jpg/jpeg, có thể thêm tối đa 20 hình ảnh.
Trạng thái trưng bày
 • Bạn có thể cài đặt trạng thái trưng bày (hiển thị) cho sản phẩm.
 • Sau khi chọn Trưng bày, sản phẩm sẽ hiển thị theo cài đặt Trưng bày trang chủ và Danh mục sản phẩm.
Trạng thái bán
 • Bạn có thể cài đặt trạng thái bán sản phẩm được trưng bày.
 • Trên trang mua sắm sẽ hiển thị nút [Mua] khi chọn Bán và hiển thị nút [Hết hàng] khi chọn Không bán.
Trưng bày trang chủ
 • Là cài đặt trưng bày sản phẩm trên trang chủ của trang mua sắm.
 • Sản phẩm trưng bày trang chủ phải có đủ các điều kiện dưới đây:
  1. 1) Trạng thái trưng bày: Trưng bày
  1. 2) Danh mục chứa sản phẩm được cài đặt hoặc chọn trưng bày
 • Bạn có thể dễ dàng thay đổi thứ tự hiển thị sản phẩm trưng bày tại [Sản phẩm > Trưng bày trang chủ].
Danh mục sản phẩm
 • Bạn có thể tạo danh mục cho sản phẩm đã đăng.
 • Danh mục đã tạo sẽ được hiển thị tại [Sản phẩm > Quản lý danh mục sản phẩm], bạn có thể tìm kiếm theo tên danh mục hoặc tìm trên cây danh mục. Cây danh mục chỉ hiển thị danh mục lớn, hãy nhấn vào icon [+] khi bạn muốn thếm danh mục vừa và nhỏ.
 • Khi chọn danh mục bất kỳ, thông tin đã cài đặt sẽ hiển thị sẵn trong Thông tin danh mục để bạn có thể chỉnh sửa và lưu cài đặt nhanh chóng.
 • Khi nhấn [Quản lý danh mục], hệ thống sẽ hiển thị trang cài đặt danh mục tại [Sản phẩm > Quản lý danh mục sản phẩm] giúp bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi vị trí hiển thị danh mục.
Giá nhập
 • Bạn có thể nhập giá nhập sản phẩm về theo đơn vị VND.
Giá bán lẻ
 • Bạn có thể nhập giá bán lẻ sản phẩm theo đơn vị VND.
Trường hợp chọn Sử dụng Option sản phẩm. Cài đặt option
 • Option là đặc trưng của sản phẩm như màu sắc và kích cỡ.
 • Bạn không thể sử dụng dấu phẩy (,), dấu chấm phẩy (;), đấu ngoặc tròn (()) cho tên và giá trị option.
 • Tính năng Quản lý template giúp bạn lưu thông tin option trước và dễ dàng gọi để sử dụng khi thêm option mới.
Thứ tự đăng option
  1. 1) Chọn template option hoặc nhập trực tiếp tên và giá trị option.
  1. 2) Nhấn [Tạo phiên bản option]
  1. 3) Nhập số tiền phụ thu và chọn cách quản lý tồn kho theo cách thức bán hàng.
Trường hợp chọn Sử dụng Quản lý tồn kho Quản lý tồn kho
 • Trường hợp chọn Sử dụng Quản lý tồn kho và chọn Hiển thị "Hết hàng" khi không còn hàng tồn kho, nếu bạn không nhập số lượng tồn kho, hệ thống sẽ tự động hiển thị "Hết hàng" trên trang mua sắm.
 • Số lượng tồn kho sẽ bị trừ khi sản phẩm hoàn tất thanh toán (tương tự khi xác nhận thanh toán chuyển tiền không cần tài khoản/tài khoản ảo).
 • Quản lý số lượng tồn kho theo từng sản phẩm (không quản lý theo từng option).
Trường hợp chọn Sử dụng Option nhập bổ sung Option nhập bổ sung
 • Thêm option để khách hàng có thể nhập trực tiếp.
Trường hợp chọn Cài đặt riêng trong Cài đặt phí vận chuyển Template vận chuyển
 • Bạn có thể chọn template phí vận chuyển để áp dụng cài đặt phí vận chuyển sẵn có.
 • Khi nhấn [Quản lý template], hệ thống sẽ hiển thị pop-up Template phí vận chuyển để bạn có thể đăng, sửa, xóa template.
Hình thức vận chuyển
 • Bạn có thể chọn hình thức vận chuyển như dịch vụ chuyển phát, gửi đảm bảo, nhận tại cửa hàng.
Phí vận chuyển
 • Miễn phí vận chuyển: Miễn phí vận chuyển không phụ thuộc vào số lượng và khối lượng sản phẩm mua.
 • Phí vận chuyển cố định: Tính phí vận chuyển cố định không phụ thuộc vào số lượng và khối lượng sản phẩm mua.
 • Phí vận chuyển theo số tiền mua: Tính phí vận chuyển nhất định khi số tiền mua dưới mức tiêu chuẩn.
 • Phí vận chuyển theo chênh lệch giá trị đơn hàng: Tính phí theo phạm vi giá trị đơn hàng.
 • Phí vận chuyển theo chênh lệch khối lượng sản phẩm: Tính phí vận chuyển theo phạm vi khối lượng sản phẩm đã cài đặt.
 • Phí vận chuyển theo chênh lệch số lượng sản phẩm: Tính phí vận chuyển theo phạm phi số lượng sản phẩm đã cài đặt.
 • Phí vận chuyển theo bội số số lượng sản phẩm: Tính phí vận chuyển tương tự cho mỗi sản phẩm.
Lưu template
 • Bạn có thể nhập tên template và đánh dấu chọn để lưu thông tin cài đặt thành template.
 • Khi đã lưu thông tin cài đặt thành template, bạn có thể cài đặt nhanh thông tin vận chuyển khi đăng sản phẩm mới bằng cách gọi template.
Nhà cung cấp
 • Bạn có thể chọn nhà cung cấp sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị pop-up Đăng ký nhà cung cấp khi bạn nhấn [Đăng].
Nhà sản xuất
 • Bạn có thể chọn nhà sản xuất sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị pop-up Đăng ký nhà sản xuất khi bạn nhấn [Đăng].
Trang trí hình ảnh sản phẩm
 • Bạn có thể cài đặt hình trang trí để tạo điểm nhấn trên hình ảnh sản phẩm trưng bày.
 • Bạn cũng có thể cài đặt thời gian hiển thị hình trang trí. Nếu không cài đặt thời gian hiển thị, hình trang trí sẽ hiển thị không giới hạn.
 • Bạn có thể sử dụng hình trang trí mẫu của Cafe24 hoặc thêm trực tiếp.
 • Hình trang trí sẽ hiển thị trên hình ảnh sản phẩm tại trang chủ và các trang Danh sách sản phẩm, Chi tiết sản phẩm, Xem hình ảnh sản phẩm phóng to, Kết quả tìm kiếm sản phẩm.
 • Lưu ý, khi bạn thay đổi hoặc xóa hình, hệ thống sẽ thay đổi hoặc xóa đồng loạt hình trang trí đã cài đặt cho sản phẩm trước đó.
 • Khuyến nghị sử dụng định dạng gif/png và màu nền trong suốt.
 • Đồng thời lưu ý, có thể không tải lên được hình ảnh có tên gồm ký tự đặc biệt, khoảng trống, ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và chữ số.
Hiển thị icon sản phẩm
 • Icon được đánh dấu chọn sẽ hiển thị bên cạnh tên sản phẩm.
 • Bạn có thể cài đặt thời gian hiển thị icon. Nếu không cài đặt thời gian hiển thị, icon sẽ hiển thị không giới hạn.
 • Tương tự hình trang trí, bạn có thể sử dụng icon mẫu của Cafe24 hoặc thêm trực tiếp icon.
 • Có thể thêm tối đa 100 icon và cài đặt sử dụng đồng thời 5 icon cùng lúc.
Template hướng dẫn sử dụng chi tiết
 • Bạn có thể chọn sử dụng Thông tin cơ bản (là thông tin cài đặt mặc định) hoặc chọn Nhập trực tiếp để viết hướng dẫn cho từng hạng mục.
 • Khi đã lưu thông tin cài đặt thành template, bạn có thể cài đặt nhanh hướng dẫn sử dụng chi tiết khi đăng sản phẩm mới bằng cách gọi template.
Cài đặt hiển thị công cụ tìm kiếm
 • Khi chọn Hiển thị, khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm của bạn trên các công cụ tìm kiếm.
 • Kết quả cài đặt có thể được hiển thị sau 2~3 tuần tùy theo chu kỳ truy cập trang công cụ tìm kiếm.
Thẻ tiêu đề: Tittle
 • Là nội dung xuất hiện trên thanh tiêu đề của trình duyệt internet cũng là tiêu đề của trang web được hiển thị trong danh sách kết quả tìm kiếm.
 • Bạn nên viết tiêu đề ngắn ngọn, rõ ràng, thể hiện rõ nhất nội dung của trang.
Meta tag 1: Author
 • Tên người viết trang hoặc trang web.
Meta tag 2: Description
 • Đây là phần tóm tắt giới thiệu trang web sẽ hiển thị trong danh sách kết quả tìm kiếm, bạn nên viết đoạn ngắn gồm 1~2 câu để làm nổi bật nội dung trang.
Meta tag 3: Keyword
 • Viết các từ khóa được tìm kiếm nhiều và các từ có liên quan trực tiếp tới trang web.
Alt text hình ảnh sản phẩm
 • Bạn nên cài đặt Alt text hình ảnh sản phẩm do công cụ tìm kiếm không nhận dạng được tệp hình ảnh thông thường.
 • Alt text hình ảnh sản phẩm sẽ được áp dụng cho hình ảnh sản phẩm hiển thị trên trang chủ, trang Danh sách sản phẩm, Chi tiết sản phẩm, Tìm kiếm sản phẩm.
Biến khả dụng
 • Hiển thị tên các biến như Thẻ tiêu đề, Meta tag, Alt text khi nhấn [Biến khả dụng].