메뉴 바로가기 본문 바로가기Hủy đơn hàng

Web Manual

Từ khóa tìm kiếm
 • Vui lòng nhập phân biệt các từ khóa tìm kiếm bằng dấu phẩy (,) khi cần tìm kiếm nhiều đơn hàng, và có thể tìm kiếm đồng thời 10 đơn hàng.
  1. Ví dụ: Khi tìm kiếm 3 mã đơn hàng: 20001212000, 20001212111, 20001212222
 • Không cần nhập dấu gạch ngang (-) tại mã đơn hàng vẫn có thể tìm kiếm.
 • Bạn có thể thêm đến 5 trường từ khóa tìm kiếm để tiến hành tìm kiếm đa điều kiện.
Thời gian hủy
 • Ngày yêu cầu hủy: Ngày mà người mua yêu cầu hủy tại My shopping.
 • Ngày tiếp nhận hủy đơn: Là ngày admin xử lý tiếp nhận hủy đơn và trạng thái đơn hàng chuyển sang Đang xử lý hủy.
Sản phẩm
 • Mã sản phẩm, mã phiên bản: Chỉ tìm kiếm mã trùng khớp với từ khóa tìm kiếm đã nhập.
 • Tên sản phẩm, tag sản phẩm, nhà sản xuất: Hiển thị tất cả kết quả tìm kiếm có liên quan đến từ khóa đã nhập.
NAVER Pay
 • Trong trường hợp tiếp nhận hủy đơn hàng NAVER Pay tại Cafe24, sẽ hoàn tất hủy toàn bộ.
 • Vui lòng kiểm tra đơn hàng ở trạng thái Đang xử lý hủy và cần xử lý thanh toán bổ sung tại Kênh quản lý NAVER Pay.
 • Vui lòng kiểm tra rút lại hủy đơn tại Kênh quản lý NAVER Pay.
 • Khi đăng/sửa ghi chú, nội dung này sẽ không được phản ánh trên NAVER Pay.
 • Đề xuất quản lý chi tiết đơn hàng NAVER Pay tại Kênh quản lý NAVER Pay.