메뉴 바로가기 본문 바로가기Đăng nhập qua Facebook

Cài đặt liên kết đăng nhập
  • Thành viên đăng ký bằng tài khoản MXH có thể sử dụng các dịch vụ của trang mua sắm (mua hàng, coupon, giảm giá, tích điểm, v.v) như các thành viên cơ bản.
  • Dữ liệu ngày tháng năm sinh sẽ không được thu thập khi đăng nhập bằng MXH. Do vậy, không thể sử dụng ở trang mua sắm cần xác minh độ tuổi.
  • Trường hợp đóng tài khoản sau khi đã đăng ký, sẽ không thể đăng ký lại bằng tài khoản MXH đó.
  • Không thể liên kết thông tin đặt hàng, thông tin thành viên, v.v nếu thay đổi Client ID (App) đã nhận.