메뉴 바로가기 본문 바로가기Quản lý option

 • Option cố định là loại option được sử dụng phổ biến nhất.
 • Bạn có thể quản lý tồn kho riêng của tất cả option thông qua tổ hợp option. Sử dụng kiểu option này nếu bạn muốn quản lý tồn kho theo từng option.
 • Bạn có thể tạo tối đa 1.000 tổ hợp option.
 • Nếu tạo sẵn option thường dùng trong Quản lý option, bạn có thể sử dụng tính năng Gọi option để tạo option nhanh chóng và dễ dàng khi đăng sản phẩm.

Danh sách option

Tạo option
 • Di chuyển đến trang tạo option mới.
Xem và sửa thông tin option
 • Bạn có thể chỉnh sửa thông tin option đã tạo bằng cách nhấn vào mã option hoặc tên option.

Tạo option

Mã option
 • Mã option do hệ thống tự động cấp.
 • Mã option sẽ hiển thị sau khi bạn hoàn tất tạo option.
Kiểu option
 • Chọn kiểu option hiển thị trên trang mua sắm.
Nhập option
 • Không thể sử dụng dấu phẩy (,), chấm phẩy (;), ngoặc kép (") cho tên option và giá trị option.
 • Nếu bạn nhập <> vào tên option, nội dung trong thẻ <> sẽ không được hiển thị ở đơn hàng Naver Pay. Bạn nên hạn chế sử dụng <> cho tên option.
 • Trường hợp cần sử dụng dấu nháy kép để biểu thị đơn vị như inch, bạn có thể nhập dấu nháy đơn (‘) 2 lần.
 • Bạn có thể sử dụng nút [+] hoặc [Enter] để thêm giá trị option và dùng thao tác kéo - thả để điều chỉnh vị trí.
 • Để nhập số tiền phụ thu theo từng phiên bản sản phẩm, bạn nhấn nút [Phụ thu] rồi nhập giá trị vào.
 • Lưu ý: Nếu bạn nhấn lại nút để đóng ô nhập phu thu, số tiền đã nhập sẽ bị xóa.
 • Nếu nhập phụ thu, hệ thống sẽ tự động tính số tiền khi bạn tạo tổ hợp phiên bản. Bạn có thể tham khảo để điều chỉnh số tiền phụ thu.
 • Số tiền phụ thu áp dụng cho sản phẩm đã tạo sẽ không được cập nhật dù bạn sửa lại.
 • Để hiển thị màu sắc trong danh sách sản phẩm, bạn nhập giá trị màu sắc vào mục Cài đặt màu sắc. Lưu ý, phải cài đặt Hiển thị ở mục Màu sắc sản phẩm khi cài đặt hiển thị thông tin sản phẩm.
 • Nếu chọn kiểu option là Xem trước, option sẽ hiển thị hình ảnh nếu bạn cài đặt cả màu sắc và hình ảnh nút.
 • Nếu bạn nhập <> vào tên option, nội dung trong thẻ <> sẽ không được hiển thị ở đơn hàng Naver Pay. Bạn nên hạn chế sử dụng <> cho tên option.
Tự động dịch option
 • Nếu cài đặt Sử dụng Tự động dịch option, hệ thống sẽ tiến hành dịch ngay sau khi bạn nhập tên option, giá trị option.
 • Tuy nhiên, những câu không có trong từ điển Cafe24 có thể sẽ không được dịch.
 • Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha sẽ được dịch và hiển thị thành tiếng Anh.
Chỉnh sửa
 • Bạn có thể thay đổi vị trí các giá trị option bằng thao tác kéo và thả chuột.
Tên option
 • Nhập tên option muốn hiển thị trên trang mua sắm.
Giá trị option
 • Nhập giá trị option muốn hiển thị trên trang mua sắm.
Phụ thu
 • Bạn có thể cài đặt số tiền khách hàng phải trả thêm khi mua option tương ứng.
 • Nếu bạn nhấn lại nút [Phụ thu] để đóng ô nhập phụ thu, số tiền đã nhập sẽ bị xóa.
Cài đặt hình ảnh nút
 • Nếu chọn kiểu option là Xem trước, hình dạng nút sẽ được quyết định bởi giá trị nhập ở mục này.
 • Nút sẽ hiển thị thành hình ảnh khi bạn cài đặt cả màu sắc và hình ảnh.
 • Tuy nhiên, nếu Kiểu chọn option là Kiểu chọn gộp thì nút sẽ hiển thị thành text button.
Cài đặt màu sắc
 • Cài đặt hiển thị màu sắc của sản phẩm trong danh sách.
 • Bạn phải cài đặt Hiển thị tại [Sản phẩm > Hiển thị sản phẩm > Cài đặt hiển thị].
 • Nếu chọn kiểu option là Xem trước, hình dạng nút sẽ được quyết định bởi giá trị nhập ở mục này.
 • Tuy nhiên, nút option sẽ hiển thị thành hình ảnh khi bạn cài đặt cả màu sắc và hình ảnh.